Đột phá yếu điểm | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/03/2023

Đột phá yếu điểm

Atabook.com - Truyền bá tri thức.


Vua tôi Hán Vương đóng quân ở Cổ Lăng là một thành nhỏ, bị quân Hạng Vũ vây đánh rất gấp, nên phải rút chạy về Thành Cao.

Hán Vương nói: 

- Nếu đến Thành Cao, quân Sở lại kéo đến vây nữa thì biết làm thế nào?

Trương Lương nói:

- Việc ấy không lo. Quân ta về Thành Cao độ ba ngày, quân Sở ắt phải lui.

Hán Vương hỏi:

- Tiên sinh có kế gì lui được quân Sở?

Trương Lương tâu:

- Quân Sở chiến đấu cũng không thể giữ nổi được đất, vì đường vận lương từ Bành Thành đến đây rất khó khăn. Vả lại, vừa rồi tôi được tin Bành Việt đem quân chặn đường vận lương của Sở. Muốn chắc ý tôi lại sai hai tướng Trương Thương và Trang Tà lẻn đốt kho lươngcủa Sở rồi. Vì vậy chẳng bao lâu quân Sở phải kéo về.

Hán Vương nghe nói an lòng truyền quân mã thẳng đường đến Thành Cao.

Lưu Bang và Hạng Vũ

Sang hôm sau, Hạng Vương được tin quân Hán bỏ Cổ Lăng, về Thành Cao, liền đốc quân đến vây.

Sau ba ngày công phá, bỗng có Chung Ly Muội và Quý Bố chạy đến báo:

- Hôm nay trong quân bị thiếu lương, vừa rồi lại có tin kho lương Liễu Thôn bị quân Hán cướp đốt rồi. Nếu nay mai HànTín kéo quân đến đây, quân ta không thểnào rút lui được, ắt phải chết đói.

Hạng Vương nói:

- Ta đã lo việc thiếu lương thực. Nay kho Liễu Thôn bị đốt thì còn đóng quân ở đây làm sao được.

Liền truyền lệnh rút quân về, sai Hoàn Sở, Ngu Tử Kỳ đi đoạn hậu đề phòng quân Hán đuổi theo.

Ba quân lớn nhỏ đang lúc lo thiếu lương, chờ có lệnh giải binh, tức thời như gió cuốn mây bay, chưa đầy nửa ngày đã rút về hết sạch.

Lời bàn

Từ ngoài chế ngự bên trong, sự việc có điểm cốt lõi, phải nhằm vào đó.”

Muốn khống chế nội tâm kẻ khác, phải nắm chắc đâu là điểm mấu chốt, đâu là chỗ yếu mà chĩa mũi nhọn vào đó.

Bình luận (0)