Chính sách bảo mật của Atabook - Atabook.com
Chính sách bảo mật của Atabook

Cập nhật mới nhất: 18/12/2017

Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của AtaBook. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ ai, trừ khi được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Vui lòng lưu ý: Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (kể cả ngoại tuyến) hoặc từ nguồn khác.

I. Thu thập và Sử dụng Dữ liệu.

A. Thông tin trực tiếp và tình nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ một số hoặc tất cả các thông tin sau mà bạn cung cấp cho chúng tôi:

(i) Nếu bạn tải xuống, đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, hình ảnh, sở thích, hồ sơ cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi và cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu từ bạn để sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng được cung cấp bởi Dịch vụ.

(ii) Thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc khách hàng hoặc với các câu hỏi về việc sử dụng Dịch vụ của bạn.


B. Thông tin Tự động Thu thập từ Bạn.

Ngoài thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, Dịch vụ có thể tự động thu thập và lưu trữ thông tin bổ sung tự động, thông tin này có thể bao gồm:

(i) Dữ liệu đăng ký thiết bị (ví dụ: loại thiết bị di động bạn sử dụng, thiết bị duy nhất của thiết bị di động hoặc ID quảng cáo, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt)

(ii) Cài đặt thiết bị

(iii) Mạng di động

(iv) Thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: bao nhiêu lần bạn sử dụng Dịch vụ mỗi ngày)

(v) Yêu cầu và giới thiệu URL

(vi) Dữ liệu vị trí được thu thập qua thiết bị của bạn (bao gồm, ví dụ: dữ liệu vị trí chính xác như thông tin GPS và WiFi)

C. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ bạn.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp hoặc được thu thập thông qua Dịch vụ để vận hành và cải tiến Dịch vụ, các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi hoặc liên hệ với bạn theo thời gian để cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, thông báo và quảng cáo tiếp thị liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi qua email, hãy làm theo các hướng dẫn trong mỗi email mà bạn nhận được từ chúng tôi mô tả cách bạn có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt email của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và điều chỉnh cài đặt tài khoản của bạn.

II. Thu thập thông tin bởi các bên thứ ba.

A. Quảng cáo và Analytics.

Dịch vụ có thể được hỗ trợ thông qua quảng cáo và chúng tôi có thể làm việc với các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo bên thứ ba để cung cấp quảng cáo thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo bên thứ ba này có khả năng thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Dịch vụ và, nếu có thể, thiết bị di động của bạn. Thông tin này có thể bao gồm thiết bị duy nhất hoặc số nhận dạng quảng cáo được liên kết với thiết bị của bạn và thông tin vị trí chính xác để giúp phân tích và phục vụ quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Dịch vụ và nơi khác (bao gồm các trang web và ứng dụng của bên thứ ba).

Chúng tôi cũng có thể làm việc với các công ty phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu cách sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như thu thập dữ liệu, báo cáo, đo lường phản hồi quảng cáo và phân tích ứng dụng trang web và thiết bị di động cũng như hỗ trợ cung cấp các thông điệp tiếp thị có liên quan và quảng cáo. Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích cung cấp bởi Google, Inc. hoặc các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba khác ("Dịch vụ Analytics") để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Các Dịch vụ Analytics này có thể thu thập thông tin về nội dung bạn xem và thông tin hệ thống và thông tin địa lý của bạn. Thông tin được tạo bởi Dịch vụ Analytics về việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được chuyển đến và được lưu trữ bởi Dịch vụ Analytics. Thông tin được thu thập bởi Dịch vụ Analytics cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cài đặt Thiết bị và Dịch vụ của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với sở thích của bạn, bao gồm cả việc thu thập và sử dụng thông tin. Bạn có thể ngừng việc thu thập thêm một số thông tin nhất định bởi Dịch vụ bằng cách cập nhật cài đặt thiết bị phù hợp của bạn hoặc bạn có thể gỡ cài đặt Dịch vụ. Ngoài ra, bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin vị trí của bạn bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động của bạn. Để được hướng dẫn về thay đổi cài đặt có liên quan, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ / nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nhà sản xuất thiết bị.

B. Các Liên kết và Nội dung của Bên Thứ Ba.

Dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba, các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các nội dung khác từ các doanh nghiệp bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, điểm ảnh và đèn hiệu web để theo dõi hành động của người dùng trực tuyến theo thời gian và trên các trang web hoặc nền tảng khác nhau để phân phối các quảng cáo điện tử nhắm mục tiêu cho người dùng cá nhân.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie, điểm ảnh hoặc web beacon mà các trang web hoặc đối tác bên thứ ba sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web của bên thứ ba này. Bạn được khuyến khích xem lại các chính sách bảo mật của các trang web khác nhau mà bạn truy cập. Ngoài ra, một số công ty quảng cáo của bên thứ ba có thể cung cấp cơ chế để loại bỏ công nghệ của họ.

C. Không theo dõi yêu cầu.

Nếu bạn truy cập vào Dịch vụ thông qua trình duyệt, trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn để các yêu cầu "không theo dõi" được gửi tới các trang web mà bạn truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vô hiệu hóa công nghệ theo dõi có thể đang hoạt động trên Dịch vụ để đáp lại bất kỳ yêu cầu "không theo dõi" nào mà chúng tôi nhận được từ trình duyệt của bạn. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn bảo mật của mình liên quan đến việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác thông qua trình duyệt của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt chấp nhận tất cả cookie, khóa các cookie nhất định, yêu cầu sự chấp thuận của chúng tôi trước khi cookie được đặt trong trình duyệt của bạn hoặc chặn tất cả cookie. Chặn tất cả cookie sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của bạn và có thể ngăn bạn không được hưởng các tính năng đầy đủ được cung cấp thông qua Dịch vụ.

D. Bộ xử lý thanh toán.

Nếu bạn mua hàng qua Dịch vụ, bạn có thể thanh toán bằng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, chẳng hạn như Thanh toán bằng Visa, Master Card, ATM, hoặc các dịch vụ thanh toán bên thứ ba khác. Tất cả thông tin thu thập được bởi các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba này cho mục đích xử lý thanh toán của bạn không có sẵn cho chúng tôi, trừ khi bạn đã cung cấp thông tin này cho chúng tôi theo cách khác với việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Thông tin thu thập được từ bạn bởi các dịch vụ thanh toán bên thứ ba này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chính sách bảo mật hiện hành của bên thứ ba. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật hiện hành trước khi gửi bất kỳ thông tin nào đến dịch vụ thanh toán của bên thứ ba hiện hành.

E. Chương trình Khuyến mại trên Dịch Vụ

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể đăng quảng cáo, chương trình khuyến mại trên Dịch vụ. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc cho phép chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba liên quan đến việc quảng bá, khuyến mại. Các bên áp dụng chính sách bảo mật sẽ được tiết lộ tại thời điểm thu thập hoặc chuyển giao và bạn sẽ có lựa chọn có hay không muốn cho phép chuyển hoặc thu thập thông tin đó cho bên thứ ba.

III. Các Dịch vụ Truyền thông Xã hội.

Dịch vụ có thể sử dụng mạng xã hội hoặc "chia sẻ chức năng" hoặc có thể chứa các liên kết đến các trang web truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc các ứng dụng không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi AtaBook. Việc bạn sử dụng các tính năng này có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn theo các trang web hoặc ứng dụng này, tùy thuộc vào tính năng. AtaBook không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ chức năng chia sẻ nào, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào. Bạn phải tuân theo chính sách của bên thứ ba khi có thể. Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn sử dụng trang web truyền thông xã hội hoặc các ứng dụng để thúc đẩy trang web phương tiện truyền thông xã hội hiện có hoặc tài khoản ứng dụng của bạn để truy cập các tính năng của Dịch vụ. Vui lòng xem lại cài đặt bảo mật của bạn cho trang web phương tiện truyền thông xã hội hoặc tài khoản ứng dụng có liên quan của bạn do cài đặt đó xác định thông tin nào có thể được cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập vào Dịch vụ qua trang web hoặc ứng dụng truyền thông xã hội hiện hành.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật và cài đặt trên các trang web truyền thông xã hội hoặc các ứng dụng mà bạn tương tác để đảm bảo bạn hiểu thông tin có thể được thu thập, sử dụng và chia sẻ bởi các trang web đó.

IV. Trẻ em dưới 16 tuổi.

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ hoặc về trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ biết rằng đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi với thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com.

V. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả dưới đây.

A. Các nhà quảng cáo.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo, mạng quảng cáo của bên thứ ba và các công ty phân tích như mô tả ở trên trong Phần II (A), những người có thể sử dụng nó để phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu đến bạn trên Dịch vụ hoặc các trang web hoặc nhà quảng cáo của bên thứ ba. Tương tự, các nhà quảng cáo này có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về bạn rằng họ đã thu thập hoặc mua lại một cách độc lập. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các phiên bản mật mã của thông tin chúng tôi thu thập được để cho phép đối tác quảng cáo của chúng tôi thực hiện phân tích dữ liệu hoặc sử dụng liên quan đến quảng cáo.

B. Các Công ty Liên kết.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với đội ngũ AtaBook để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) hoặc cải thiện trải nghiệm của bạn với Dịch vụ, sản phẩm và các dịch vụ khác của chúng tôi.

C. Chương trình Đối tác.

Nếu bạn được hướng tới các Dịch vụ thông qua bên thứ ba, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhất định với bên thứ ba đó, có thể bao gồm thông tin như tên, email và giá trị mua tùy thuộc vào loại mối quan hệ hoặc Dịch vụ được sử dụng.

D. Chiến dịch tiếp thị.

Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin nhất định (tên, địa chỉ gửi thư và thông tin giao dịch không nhạy cảm như lịch sử mua hàng của bạn, số tiền đã thanh toán và các sản phẩm đã đặt hàng) cho các công ty tiếp thị vì mục đích thương mại hoặc cho thuê. Nếu bạn muốn không tham gia sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi các công ty tiếp thị vì mục đích thương mại hoặc cho thuê, vui lòng cho chúng tôi biết tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com.

E. Các nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi làm việc cho chúng tôi. Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ có thể xử lý thanh toán hoặc xử lý thẻ tín dụng, quản lý dữ liệu, tổng hợp dữ liệu khách hàng, quản lý tính năng, phân phối email, nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin và quản lý quảng cáo. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ có quyền truy cập thông tin cần thiết để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hạn chế này.

F. Đáp lại lệnh trừng phạt hoặc lệnh của Toà án hoặc để Bảo vệ các quyền và tuân thủ các chính sách của chúng tôi.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba, nếu: (i) bắt buộc phải làm theo luật pháp hoặc nếu được yêu cầu để đáp lại trát tòa hoặc án lệnh; (ii) chúng tôi tin tưởng vào quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại gian lận, bảo vệ tài sản hoặc các quyền khác của chúng tôi hoặc người dùng khác, bên thứ ba hoặc công chúng; hoặc (iii) chúng tôi tin rằng bạn đã lạm dụng Dịch vụ bằng cách sử dụng Dịch vụ để tấn công các hệ thống khác hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống nào khác, tham gia vào việc spam hoặc vi phạm luật pháp hiện hành hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng sau khi tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, thông tin của bạn có thể được truy cập bởi những người khác trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.

G. Chuyển giao công việc; Phá sản.

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, mọi thông tin người dùng do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát có thể là một trong những tài sản được chuyển giao cho bên thứ ba trong giao dịch hoặc sự kiện đó. Chúng tôi bảo lưu quyền, như một phần của loại giao dịch hoặc sự kiện này, chuyển hoặc chỉ định thông tin của bạn và các thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng Dịch vụ cho các bên thứ ba. Khác với mức độ yêu cầu của phá sản hoặc tòa án khác, việc sử dụng và tiết lộ tất cả thông tin người dùng được chuyển giao sẽ phải tuân theo Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, bất kỳ thông tin nào bạn gửi hoặc được thu thập sau khi chuyển loại này có thể phải tuân theo chính sách bảo mật mới được chấp nhận bởi cơ quan kế thừa hoặc người thâu tóm, nếu có.

VI. Quản lý thông tin của bạn.

Chúng tôi thừa nhận quyền của cá nhân để truy cập dữ liệu cá nhân của họ. Bạn có thể gửi email đến địa chỉ: atabook.official@gmail.com để yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng bao gồm thông tin đăng ký bạn cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung cho mục đích xác minh danh tính hoặc để xác minh rằng bạn đang sở hữu một tài khoản email thích hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin mà bạn đã cung cấp thông qua Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: atabook.official@gmail.com và chúng tôi sẽ phản hồi trong một thời gian phù hợp. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả các thông tin mà bạn cung cấp có thể được yêu cầu để Dịch vụ hoạt động đúng hoặc có thể tự động được giữ lại trong bộ lưu trữ sao lưu hoặc lưu giữ hồ sơ lưu trữ.

Ngoài ra, nếu bạn là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi và là người dùng đã đăng ký Dịch vụ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nội dung hoặc thông tin về bạn mà bạn đã đăng trên Dịch vụ bằng cách (A) gửi yêu cầu bằng văn bản tới địa chỉ email: atabook.official@gmail.com (B) xác định rõ nội dung hoặc thông tin bạn muốn xóa và cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi định vị nội dung hoặc thông tin cần xoá. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc, và không được, xóa hoặc loại bỏ nội dung hoặc thông tin nếu (i) luật pháp Việt Nam yêu cầu chúng tôi hoặc một bên thứ ba duy trì nội dung hoặc thông tin; (ii) nội dung hoặc thông tin được đăng, lưu trữ hoặc tái xuất bản bởi người dùng khác; (iii) nội dung hoặc thông tin được ẩn danh để bạn không thể nhận dạng cá nhân; (iv) bạn không thực hiện theo các hướng dẫn được đăng trong Chính Sách Bảo mật về cách yêu cầu xóa nội dung hoặc thông tin của bạn; hoặc (v) bạn đã nhận được bồi thường hoặc sự cân nhắc khác để cung cấp nội dung. Hơn nữa, không có điều khoản nào trong điều khoản này được hiểu là hạn chế quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật để có được nội dung hoặc thông tin thích hợp.

VII. Sử Dụng Thông Tin Bên Ngoài nước cư trú của Bạn.

Dịch vụ được hướng đến người dùng ở Việt Nam. Nếu bạn ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và bạn chọn sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, thông tin của bạn có thể được chuyển đến, xử lý và duy trì trên các máy chủ, cơ sở dữ liệu hoặc các cơ sở lưu trữ đám mây ở Việt Nam. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn thể hiện sự chấp thuận và thỏa thuận của bạn đối với các thực tiễn này. Nếu bạn không muốn thông tin của bạn được chuyển đến hoặc xử lý hoặc duy trì ở Việt Nam, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ.

VIII. Các nội dung cập nhật cho Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có quyền cập nhật, sửa đổi nội dung của Chính sách Bảo mật này vào bất cứ thời điểm nào. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi như vậy sau khi được cập nhật, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chính sách bảo mật đã sửa đổi có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật đã sửa đổi.

IX. Thông tin liên lạc.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn một cách kịp thời và chuyên nghiệp nhằm giải quyết những thắc mắc của bạn.