Danh sách các kinh đô hoặc thủ đô Việt Nam qua các thời kỳ | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 15/12/2022

Danh sách kinh đô/ thủ đô Việt Nam qua các thời kỳ


Kinh đô/ thủ đô hiểu theo nghĩa rộng, gồm các trung tâm chính trị của chính thể nhà nước trong lịch sử Việt Nam, và cả của các cựu quốc gia từng tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay.

Dước đây là danh sách các kinh đô / thủ đô của Việt Nam qua các thời kỳ:


 

Kinh đô/Thủ đô

Thời kỳ

Thời gian

Ghi chú

Phong Châu (Phú Thọ)

Hùng Vương

2000 TCN

 

Cổ Loa

Nhà Thục

257 TCN - 208 TCN

 

Mê Linh (Vĩnh Phúc)

Trưng Vương

40 - 43

 

Long Biên

Nhà Tiền Lý

541 - 602

 

Đại La

Bố Cái Đại Vương
Họ Khúc
Dương Đình Nghệ

Thế kỷ 8
905 - 930
931 - 937

Hà Nội ngày nay

Loa Thành

Nhà Ngô

939 - 967

 

Hoa Lư (Ninh Bình)

Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê

968 - 980
980 - 1009

 

Thăng Long

Nhà Lý
Nhà Trần

1009 - 1225
1226 - 1400

 

Tây Đô (Thanh Hóa)

Nhà Hồ

1400 - 1407

 

Đông Đô / Thăng Long

Nhà Hậu Lê (Lê sơ)
Nhà Mạc
Nhà Hậu Lê (trung hưng)

1428 - 1527
1527 - 1529
1529 - 1788

Hà Nội ngày nay

Quy Nhơn

Nhà Tây Sơn (Thái Đức)

1787 - 1788

 

Phú Xuân

Nhà Tây Sơn
(Quang Trung và Cảnh Thịnh)

1789 - 1802

 

Huế

Nhà Nguyễn

1802 - 1945

 

Hà Nội

Việt Nam dân chủ cộng hòa

1945 - 1976

 

Hà Nội

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1976 - nay

 Website cùng hệ thống

AtaHome
Bình luận (0)