Việt Ngữ tinh nghĩa từ điển - tập 1 (Long Điền Nguyễn Văn Minh) | Atabook.com
24 lượt download
Việt ngữ tinh nghĩa từ điển - Long Điền Nguyễn Văn Minh

Việt ngữ tinh nghĩa từ điển được tác giả Nguyễn Văn Minh, hiệu Long Điền biên soạn trong những ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp giữa núi rừng Việt Bắc, cụ thể là khởi thảo từ ngày 02/09/1947, ròng rã gần 2 năm, đến ngày 25/05/1949 thì xong 2 tập đầu, gồm 923 tiếng thông dụng nhất.

Việt ngữ tinh nghĩa từ điển tập 1 này được Hoa Tiên xuất bản  vào năm 1950. 

Việt ngữ tinh nghĩa từ điển của Long Điền Nguyễn văn Minh được xem là bộ từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt đầu tiên, thu thập và giải thích 300 nhóm từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Mỗi nhóm từ gồm nhiều từ được giải thích rạch ròi, có phân tích từ nguyên, cách thức sử dụng và ví dụ minh họa. 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Việt ngữ tinh nghĩa từ điển - tập 1 của Long Điền Nguyễn Văn Minh. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)