Trang Tử Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê |Atabook.com
0 lượt download
Trang Tử Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

"Lần đầu tiên Nam Hoa Kinh dịch trọn bộ ra tiếng Việt và được phân tích kỹ lưỡng từng chương một để giữ cho Trang Tử những cái gì của Trang mà trả lại cho người trước và người sau những cái gì của người trước và người sau; có vậy mới đánh giá được sự cống hiến của Trang cho tư tưởng Trung Hoa.

Những đoạn nào tối nghĩa thì được dịch giả thận trọng ghi cả hai ba cách giải của người trước và tùy chỗ đưa ý kiến của riêng mình
" (Trích Nguyễn Hiến Lê)
Download
Bình luận (0)