Điều lệ Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam (Hà Nội, 1945) | Atabook.com
7 lượt download

Điều lệ Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam

Tác giả: Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam 
Thể loạiSách Sử Địa 

Điêu lệ hội văn hóa cứu quốc

Hội Văn hóa Cứu quốc được thành lập vào tháng 4/1943 dựa trên tinh thần bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” được Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương khi đó là Trường Chinh khởi thảo và được Ban Thường vụ trung ương thông qua.
 
Hội Văn hóa Cứu quốc  hoạt động bên cạnh các tổ chức cứu quốc khác của Mặt Trận Việt Minh. Ngay sau khi thành lập, Hội đã xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn sự sáng tạo văn hóa nghệ thuật, đề xuất những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cho các nhà văn hóa Việt Nam, trong đó hai nhiệm vụ chính là: gạt bỏ những tiêu cực văn hóa phong kiến lạc hậu trong văn hóa Việt Nam, tuy nhiên loại bỏ không phải là xóa sạch những yếu tố văn hóa Việt Nam mà là phát huy những yếu tổ văn hóa truyền thống tích cực, sử dụng vào mục đích giữ nước, chỉ loại bỏ những yếu tố tiêu cực. 
Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook PDF Điều lệ Hội văn hóa cứu quốc. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
 
Download
Bình luận (0)